Ogólne warunki handlowe

+ warunki użytkowania HEULE Extranet jako PDF

Obowiązywanie tych warunków

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe i warunki dostaw są częścią każdej umowy HEULE z zamawiającym. Wszelkie zmiany są ważne tylko wówczas, gdy zostaną uzgodnione na piśmie.
 2. Nasza oferta jest niewiążąca i staje się skuteczna dopiero z naszym pisemnym potwierdzeniem zlecenia. Realizujemy dostawy tylko na niżej wymienionych warunkach. Podane ceny bazują na aktualnych stawkach robocizny, kosztach energii i surowców, kursach walut i kosztach transportu. W razie istotnej zmiany tych czynników zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. To samo dotyczy także dodatkowych zamówień lub ciągłych odbiorów produkcyjnych, każdorazowo po 120 dniach od początku pierwszej dostawy. W razie terminów dostaw sześć miesięcy i więcej każdorazowo zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.
 3. Inne warunki dostaw wymagają dla ważności pisemnego potwierdzenia z naszej strony. W szczególności wydrukowane lub zanotowane na zamówieniach warunki płatności i dostaw naszych zamawiających, o ile nie są one zgodne z naszymi, obowiązują tylko wówczas, gdy zostaną przez nas jednoznacznie uznane w pisemnym potwierdzeniu.
 4. Wszystkie zamówienia muszą być realizowane na piśmie (faksem, pocztą lub mailem). Prosimy nie składać zamówień telefonicznych.
 5. Jeśli jakaś regulacja tych warunków dostaw okaże się całkowicie lub częściowo nieskuteczna, strony umowy zastąpią tę regulację przez nową, jak najbardziej zbliżoną do ich prawnego i gospodarczego celu.

 

Plany i dokumenty techniczne

 1. Prospekty i katalogi są niewiążące, o ile nie uzgodniono inaczej. Dane na dokumentach technicznych są wiążące tylko wówczas, gdy zostaną jednoznacznie zapewnione.
 2. Każda strona umowy zastrzega sobie wszystkie prawa do planów i dokumentów technicznych, które przekazała drugiej stronie. Odbierająca strona umowy uznaje te prawa i bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia drugiej strony umowy nie będzie tych dokumentów całkowicie lub częściowo udostępniać osobom trzecim lub stosować poza celem, do którego zostały przekazane.

 

Ceny, opakowanie, wysyłka

 1. Ceny należy rozumieć netto, loco fabryka zgodnie z INCO-TERMS(EXW), bez podatku VAT i opakowania, płatne w dowolnie dostępnych frankach szwajcarskich lub, tam gdzie tak podano, euro, bez jakichkolwiek potrąceń. Przeliczenie na inne waluty, np. euro, możliwe jest tylko z wewnętrznym czynnikiem kursowym HEULE (nie po kursie dziennym). Wszystkie rodzaje podatków, danin, opłat, cła i tym podobnych, które są pobierane w związku z umową, ponosi zamawiający lub podlegają zwrotowi przy odpowiednim udokumentowaniu HEULE, o ile firma HEULE uregulowała je z tytułu określonych zobowiązań.
 2. Ceny stopniowane obowiązują tylko dla nieodseparowanych sztuk. Opłaty pocztowe i opakowanie są regulowane oddzielnie po cenie kosztów własnych. Wysyłka następuje na rachunek i ryzyko zamawiającego.

 

Warunki płatności

 1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, rachunki są płatne w ciągu 30 dni netto od daty fakturowania.
 2. W razie niedotrzymania terminu płatności wszystkie nasze należności stają się natychmiast wymagalne i jesteśmy uprawnieni pobierać odsetki w wysokości 4% powyżej dawnej stawki dyskontowej Szwajcarskiego Banku Narodowego.
 3. Przy zaliczkach nie są regulowane odsetki.
 4. Zatrzymanie lub skrócenie płatności wskutek reklamacji, sporów lub niejednoznacznie uznanych roszczeń zamawiającego jest niedopuszczalne. Rozliczanie roszczeń wzajemnych zamawiającego jest dopuszczalne tylko na podstawie szczególnego uzgodnienia pisemnego.
 5. Niezależnie od stosowanego środka płatniczego płatność jest uznawana za wykonaną dopiero wówczas, gdy pełna kwota rachunku zostanie zapisana nieodwołalnie na koncie HEULE.

 

Za duża i za mała ilość dostawy

Liczba artykułów specjalnych może być do  10 %  większa  lub mniejsza    (do  10   szt.   ±  1   szt.).   Przy zamówieniach artykułów specjalnych, które  nie mają wymogu  „bez nadmiernej lub niewystarczającej dostawy” ,  możliwe jest rozliczenie opłaty  ryczałtowej.

 

Anulowanie

 1. W przypadku anulowania zlecenia naliczana jest opłata za anulację w wysokości wszystkich kosztów przypadających do tego momentu, ale min. CHF 100.
 2. Kiedy zamówienie zostanie anulowane, cały zarezerwowany zapas magazynowy i części w produkcji muszą zostać opłacone w pełnym zakresie przez zamawiającego. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze całkowicie wykonane, doliczana jest dopłata w wysokości różnicy między różnymi cenami stopniowymi.

 

Terminy dostaw

 1. Przyjęcie zleceń z wymaganym terminem dostawy nie jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu dostawy.
 2. Ze względu na opóźnienie dostaw zamawiający nie ma praw i roszczeń, zwłaszcza prawa do odstąpienia od umowy. To ograniczenie nie występuje w przypadku zamiaru niezgodnego z prawem lub rażącego niedbalstwa HEULE, obowiązuje ono w przypadku zamiaru niezgodnego z prawem lub rażącego niedbalstwa pomocników.

 

Zastrzeżenie własności

Przedmiot dostawy do całkowitej zapłaty pozostaje własnością HEULE, o ile takie zastrzeżenie własności jest skuteczne zgodnie ze stosowanym prawem. Na żądanie HEULE zamawiający jest zobowiązany wspomagać odpowiednio przy jego staraniach ochrony prawa własności HEULE do przedmiotu dostawy w danym kraju.

 

Gwarancja/odpowiedzialność

 1. Od daty przekazania HEULE gwarantuje na okres 6 miesięcy, że przedmioty umowy przy normalnym użytkowaniu nie mają wad materiałowych ani produkcyjnych. Wszelkie reklamacje zamawiającego muszą następować w ciągu 8 dni lub, kiedy wada nie była możliwa do stwierdzenia mimo dokładnego sprawdzenia, po wykryciu wady i w terminie gwarancyjnym na piśmie i z dokładnym opisem wady. Roszczenia gwarancyjne zamawiającego ograniczają się do bezpłatnego zwrotu wadliwego towaru przez HEULE. Każda dalsza odpowiedzialność lub zobowiązanie w odniesieniu do bezpośrednich lub pośrednich szkód w powiązaniu ze sprzedażą i użyciem towaru są wykluczone.
 2. W szczególności nie odpowiadamy za szkody, które powstaną wskutek przekroczenia terminu.
 3. HEULE nie udziela gwarancji za utrzymanie wymaganych wymiarów.
 4. Dla roszczeń zamawiającego z tytułu niewłaściwego doradztwa i tym podobnych lub ze względu na naruszenie jakichkolwiek zobowiązań dodatkowych HEULE odpowiada tylko przy zamiarze niezgodnym z prawem lub przy rażącym niedbalstwie.
 5. W żadnym razie nie występują roszczenia zamawiającego dotyczące zwrotu szkód, które nie powstały w dostarczonym towarze, jak przerwa produkcji, straty możliwości użytkowania, straty zamówień, utracony zysk i inne pośrednie lub bezpośrednie szkody.
 6. Zamawiający zwalnia HEULE od wszelkich roszczeń pozaumownych osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt. Roszczenia regresowe zamawiającego w stosunku do HEULE z tytułu zaspokojenia pozaumownych roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt są wykluczone.

 

Prawa ochronne

Systemy narzędziowe HEULE są chronione przez patenty międzynarodowe. Produkcja i dystrybucja są realizowane wyłącznie przez HEULE lub przez przedstawicielstwa HEULE. Według regulacji prawa autorskiego niezgodne z przepisami użytkowanie rysunków lub produkcja części ma konsekwencje w zakresie prawa cywilnego lub karnego.

 

Stosowane prawo

Wszystkie kwestie prawne ze stosunku między zamawiającym i HEULE są oceniane według prawa szwajcarskiego.

 

Właściwość miejscowa sądu

Właściwość miejscowa sądu dla wszelkich sporów między HEULE i zamawiającym to CH-9436 Balgach. Po stronie HEULE występuje możliwość składania powództwa wobec zamawiającego także w miejscu właściwym dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby firmowej lub przed każdym innym właściwym sądem.

 

Ogólne wskazówki

CENA / FAKTURA MINIMALNA: Cennik niewiążący
Kwota faktury minimalnej CHF 100 / 70 EUR

 

JEDNOSTKI ILOŚCIOWE / ME:
Nasze ceny należy rozumieć w odniesieniu do jednostki ilościowej 

za sztukę: Narzędzia, części zamienne, noże SNAP, GH-E, SOLO, COFA, WSP, płyty do wiercenia, wiertło spiralne

dla zestawu (2 szt.): Noże DEFA, GH-S i GH-Z/R, uchwyty WSP
za zestaw (3 szt. = trio): Noże GH-K (noże potrójne)

 

PRODUKCJE SPECJALNE:
Przy wersjach specjalnych, których nakład konstrukcyjny i projektowy przekracza zwykłe ramy, koszty są oferowane oddzielnie i ujmowane na fakturze lub rozliczane według wyniku.

 

PRAWO DO ZWROTU:
HEULE ma prawo zwrotu, które umożliwia zamawiającemu zwrot niewłaściwie zamówionego towaru przy odpowiednim rozliczeniu. Po więcej niż 120 dniach od wystawienia rachunku towar nie może zostać zwrócony.


a) HEULE zatwierdza towar i ilość, którą zamawiający chce odesłać, i HEULE wydaje na to swoją zgodę. Przed odesłaniem towaru zamawiający musi otrzymać zgodę od HEULE.
b) Wcześniej prowadzi się negocjacje w kwestii zapytania o dostawy zwrotne na większe ilości części standardowych, które mogłyby powodować niemożliwe do przyjęcia przez HEULE zapasy magazynowe.
c) Na zużyte noże lub narzędzia nie jest wystawiana nota uznaniowa. Także dla towaru, który został specjalnie wyprodukowany dla zamawiającego lub ma numer zamawiającego, nie jest wystawiana nota uznaniowa.
d) Towar może zostać zwrócony tylko przez przedstawiciela, od którego został zakupiony i z którym został rozliczony. Z towarem należy zawsze przekazywać formularz RL1 (dowód zwrotu) do HEULE. Bez formularza RL1 (dowód zwrotu) nie można wystawić noty uznaniowej.
e) Odesłany towar jest poddawany w HEULE kontroli. Części muszą być nowe, aby możliwe było wystawienie noty uznaniowej. Aby uniknąć uszkodzenia towaru, należy go dokładnie zapakować. Jeśli towar zostanie uszkodzony przez transport lub lekkomyślność użytkownika, możliwa jest odmowa noty uznaniowej.
f) Wszystkie koszty wysyłki i wszystkie inne koszty pokrywa wysyłający.
g) Dostawy zwrotne są możliwe tylko do maks. 120 dni po dacie na rachunku (data rachunku). Dla dostaw zwrotnych w okresie 1–30 dni od daty rachunku nie następuje odliczenie. Dla dostaw zwrotnych w okresie 31–120 dni od daty rachunku następuje odliczenie opłaty za ponowne przedłożenie w wysokości 20% wartości towaru (opłata minimalna CHF / EUR 150,00). Wszystkie koszty powstałe w związku z transportem wstecznym będą ujmowane na rachunku wystawianym adresatowi lub będą odliczane od noty uznaniowej.
h) Odliczenie przy zapłacie nieuregulowanych rachunków może następować tylko wówczas, gdy dla zwracanych części została wystawiona nota uznaniowa przez HEULE.

 

RYSUNKI:
Dla każdego zamówionego narzędzia specjalnego HEULE nieodpłatnie dostarcza rysunek zestawieniowy na papierze HEULE. Rysunek zawiera listę elementów, dzięki czemu widoczne są wszystkie części zamienne i ich numery artykułów. Rysunki do zezwolenia są wystawiane tylko przy ważnym zamówieniu. Za rysunki do zezwolenia bez wiążącego prawnie zamówienia HEULE domaga się opłaty min. 150 CHF. Jeśli dokumenty HEULE nie dają się zintegrować w system dokumentacji użytkownika końcowego, jesteśmy gotowi utworzyć odpowiednie dokumenty po kosztach własnych. Dodatkowo przypadające koszty nie będą rozliczane w cenie narzędziowej, ale będą wykazywane oddzielnie. Koszty minimalne CHF 150

 

NARZĘDZIA TESTOWE:
HEULE udostępnia narzędzia testowe do celów obróbki testowej u klienta. Ma on prawo zwrotu narzędzia testowego po okresie próbnym maks. sześciu miesięcy, przy okazaniu noty uznaniowej, bez odliczeń. Przed dostawą wsteczną konieczne jest wysłanie formularza VIF (protokół testów, uruchomienia, zatwierdzenia), protokołu (szablon VIF) do właściwego ASM (Area Sales Manager / opiekuna) i musi on zostać przez niego zatwierdzony. Narzędzie musi być w należytym stanie. Wszystkie zużyte noże muszą zostać rozliczone i nie podlegają zwrotowi. Uszkodzone lub zużyte części nie mogą być przesyłane wstecznie do rozliczenia przez notę uznaniową. Termin płatności dla narzędzi testowych jest przedłużany o dodatkowy miesiąc. Przy dostawie wstecznej konieczne jest przedłożenie formularza RL1 (dowód dostawy wstecznej). Narzędzie testowe musi zostać oznaczone jako takie przy zamówieniu. Jeśli towar nie jest zamawiany jako narzędzie testowe, HEULE nie jest zobowiązane do wystawienia noty uznaniowej dla zwrotu.
 

POBIERANIE DOKUMENTÓW:
RL1 (dowód dostawy zwrotnej) / VIF (szablon VIF): Extranet HEULE

Pobieranie

General Conditions of Contract and Supply
General Conditions of Contract and Supply
pdf ・ 156,4 KB
AGB_HEULE Germany
AGB_HEULE Germany
pdf ・ 93,8 KB