Všeobecné obchodní podmínky

+ podmínky pro používání extranetu HEULE ve formátu PDF

Platnost těchto podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou součástí každé smlouvy společnosti HEULE s objednatelem. Jakékoli změny jsou platné, pouze pokud byly sjednány písemně.
 2. Naše nabídka je nezávazná a nabývá účinnosti teprve písemným potvrzením zakázky z naší strany. Dodáváme pouze za níže uvedených podmínek. Uvedené ceny jsou založeny na aktuálních mzdách, nákladech na energie a suroviny, popř. devizových kurzech a přepravních nákladech. V případě významnějších změn těchto faktorů si vyhrazujeme právo na úpravu ceny. Totéž platí také v případě dodatečných objednávek nebo průběžných přejímek výroby, vždy po 120 dnech od začátku první dodávky. U dodacích lhůt šest měsíců a více zůstávají úpravy ceny vždy vyhrazeny.
 3. Další dodací podmínky vyžadují pro svou platnost písemné potvrzení z naší strany. Zejména platební a dodací podmínky vytištěné nebo poznamenané na objednávkách od našich zadavatelů, které se neshodují s našimi, platí pouze tehdy, pokud jsme je výslovně akceptovali písemným potvrzením.
 4. Všechny objednávky musí mít písemnou formu (zaslání faxem, poštou nebo e-mailem). Neobjednávejte prosím telefonicky.
 5. Pokud se některé z ustanovení těchto dodacích podmínek ukáže jako zcela nebo částečně neúčinné, smluvní strany toto ustanovení nahradí novou dohodou, která bude co nejlépe vystihovat jeho právní a ekonomický účinek.

 

Plány a technické podklady

 1. Prospekty a katalogy jsou nezávazné, nebude-li dohodnuto jinak. Údaje v technických podkladech jsou závazné, pouze pokud byly výslovně přislíbeny.
 2. Každá smluvní strana si vyhrazuje všechna práva na plány a technické podklady, které poskytla druhé straně. Smluvní strana, jíž byly tyto dokumenty poskytnuty, tato práva uznává a bez předchozího písemného zmocnění druhé smluvní strany podklady v úplném ani částečném znění nezpřístupní třetí straně a nebude je používat nad rámec účelu, ke kterému jí byly předány.

 

Ceny, obal, expedice

 1. Ceny jsou uvedeny netto, ze závodu podle pravidel Incoterms (EXW), bez DPH a bez obalu, splatné ve volně disponibilních švýcarských francích nebo, je-li uvedeno, v eurech, bez jakýchkoli srážek. Přepočet na jiné měny, např. na eura, smí být proveden pouze za použití interního kurzu společnosti HEULE (ne za použití denního kurzu). Všechny druhy daní, odvodů, poplatků, cel apod., které budou požadovány v souvislosti se smlouvou, nese objednatel, anebo může oproti příslušnému dokladu požadovat jejich zpětnou úhradu společností HEULE, pokud se společnost HEULE stane povinnou je zaplatit.
 2. Odstupňované ceny platí pouze pro netříděné počty kusů. Poštovné a balné se účtují zvlášť k ceně vlastních nákladů. Expedice probíhá na účet a nebezpečí objednatele.

 

Platební podmínky

 1. Pokud nebylo sjednáno jinak, faktury jsou splatné do 30 dnů čistě netto od data vystavení faktury.
 2. Při nedodržení platební lhůty budou veškeré naše pohledávky splatné s okamžitou platností a jsme oprávněni si účtovat úroky ve výši 4 % nad příslušnou diskontní sazbou Švýcarské národní banky.
 3. Při platbě předem nebudou účtovány žádné úroky.
 4. Zadržování nebo krácení plateb z důvodu reklamací, sporů nebo výslovně neuznaných nároků objednatele nejsou přípustné. Zaúčtování protipohledávek objednatele je přípustné pouze na základě zvláštní, písemné dohody.
 5. Bez ohledu na použitý platební prostředek se platba považuje za uhrazenou teprve konečným připsáním plné fakturované částky na účet společnosti HEULE.

 

Dodávka většího nebo menšího počtu kusů

Množství speciálních výrobků se může lišit až o  ±10  %  (až  10   ks   ±  1   ks).   Při objednávkách speciálních výrobků  s požadavkem  „bez dodávky většího nebo menšího počtu kusů“  může  být účtován paušální  poplatek.

 

Zrušení zakázky

 1. Při zrušení zakázky bude účtován poplatek za zrušení ve výši všech do tohoto okamžiku vzniklých nákladů, avšak min. 100 CHF.
 2. V případě zrušení odvolávky musí být objednatelem v plném rozsahu uhrazena celá rezervovaná skladová zásoba a díly ve výrobě. Pokud objednávka dosud nebyla expedována celá, bude účtován příplatek ve výši rozdílu mezi různými odstupňovanými cenami.

 

Dodací lhůty

 1. Příjem zakázek s předepsanou dodací lhůtou nepředstavuje příslib dodržení dodací lhůty.
 2. Objednatel nemá žádná práva a nároky z důvodu zpoždění dodávek, zejména nemá právo na odstoupení od smlouvy. Toto omezení neplatí v případě nezákonného záměru nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti HEULE, avšak platí v případě nezákonného záměru nebo hrubé nedbalosti pomocných osob.

 

Vlastnické právo

Předmět dodávky zůstává majetkem společnosti HEULE až do úplného zaplacení, pokud je taková výhrada vlastnictví účinná podle aplikovatelného práva. Na žádost společnosti HEULE ji musí objednatel plně podporovat v jejích snahách za účelem ochrany vlastnického práva společnosti HEULE na předmět dodávky v příslušné zemi.

 

Záruka/ručení

 1. Společnost HEULE zaručuje po dobu 6 měsíců od data předání, že předměty smlouvy při normálním používání nevykazují materiálové a výrobní vady. Jakékoli reklamace objednatele musí být předloženy písemně včetně přesného popisu vady během 8 dnů od obdržení zboží, anebo, pokud vada nebyla navzdory řádné kontrole rozpoznatelná, po zjištění vady a v rámci záruční lhůty. Nároky objednatele na poskytnutí záruky se omezují na bezplatnou náhradu vadného zboží společností HEULE. Jakékoli další povinnosti nebo ručení za přímé nebo nepřímé škody v souvislosti s prodejem a používáním zboží jsou vyloučeny.
 2. Zejména neručíme za škody, které vzniknou v důsledku překročení termínu.
 3. HEULE nepřebírá žádné ručení za dodržování předepsaných rozměrů.
 4. Za nároky objednatele kvůli nesprávnému poradenství apod. nebo kvůli porušení některých vedlejších povinností ručí společnost HEULE pouze v případě nezákonného záměru nebo hrubé nedbalosti.
 5. Objednateli v žádném případě nevznikají nároky na náhradu škod, které nevznikly na dodaném zboží samotném, například jmenovitě za výpadek výroby, nemožnost používání, ztrátu zakázek, ušlý zisk a jiné nepřímé nebo přímé škody.
 6. Objednatel osvobozuje společnost HEULE v souvislosti s ručením za výrobek ode všech mimosmluvních nároků třetích stran. Regresní nároky objednatele na náhradu od společnosti HEULE za účelem uspokojení mimosmluvních nároků třetích stran v souvislosti s ručením za výrobek jsou vyloučeny.

 

Právní ochrana

Nástrojové systémy HEULE jsou chráněny mezinárodními patenty. Výroba a prodej jsou realizovány výhradně prostřednictvím společnosti HEULE nebo jejích autorizovaných zástupců. Podle ustanovení autorského práva má protiprávní používání výkresů nebo výroba dílů civilněprávní a trestněprávní následky.

 

Aplikovatelné právo

Veškeré právní otázky ze vztahu mezi objednatelem a společností HEULE jsou posuzovány podle švýcarského práva.

 

Soudní příslušnost

Pro veškeré spory mezi společností HEULE a objednatelem je příslušný soud CH-9436 Balgach. Společnost HEULE ovšem může objednatele zažalovat také v místě jeho bydliště nebo v sídle jeho společnosti nebo u jakéhokoli jiného kompetentního soudu.

 

Všeobecné informace

CENA / MINIMÁLNÍ FAKTUROVANÁ ČÁSTKA: Ceník je nezávazný
Minimální fakturovaná částka činí 100 CHF / 70 €

 

MNOŽSTEVNÍ JEDNOTKY / MJ:
Naše ceny jsou uváděny za množstevní jednotku 

Za kus: nástroje, náhradní díly, nože SNAP, GH-E, SOLO, COFA, řezací destičky, vrtací destičky, spirálové vrtáky

Za sadu (2 ks): nože DEFA, GH-S a GH-Z/R, držáky řezacích destiček
Za sadu (3 ks = trojice): nože GH-K (se třemi břity)

 

VÝROBKY NA ZAKÁZKU:
U speciálních provedení, jejichž nároky na konstrukci a vývoj přesahují běžný rámec, jsou náklady předkládány a fakturovány v samostatné nabídce nebo účtovány podle výsledku.

 

PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Společnost HEULE poskytuje právo na vrácení zboží, které objednateli umožňuje vrátit nesprávně objednané zboží oproti dobropisu. Zboží již nelze vrátit, pokud uplynulo více než 120 dnů od fakturace.


a) Společnost HEULE schválí zboží a množství, které chce objednatel zaslat zpět, a udělí svůj souhlas. Objednatel musí tento souhlas od společnosti HEULE obdržet předtím, než bude smět zboží odeslat zpět.
b) Případný požadavek na vrácení větších množství standardních dílů, který by pro společnost HEULE znamenal nepřijatelné navýšení skladové zásoby, musí být projednán předem.
c) Za použité nože nebo nástroje nebude vystaven žádný dobropis. Dobropis nelze vystavit ani za zboží, které bylo vyrobeno speciálně pro objednatele nebo bylo označeno jeho číslem.
d) Zboží smí být vráceno pouze prostřednictvím zástupce, u kterého bylo zakoupeno nebo kterým bylo účtováno. Se zbožím musí být společnosti HEULE vždy zaslán také formulář RL1 (návratový list). Bez formuláře RL1 (návratový list) nemůže být vystaven dobropis.
e) Vrácené zboží bude u společnosti HEULE podrobeno kontrole. Díly musí být v zánovním stavu, aby za ně mohl být vystaven dobropis. Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Bude-li zboží poškozeno při přepravě nebo z důvodu lehkovážnosti spotřebitele, vystavení dobropisu může být odmítnuto.
f) Všechny náklady na odeslání a všechny ostatní náklady hradí odesilatel.
g) Vrácení zboží je možné pouze do max. 120 dnů od data na faktuře (datum vystavení faktury). V případě vrácení zboží během 1–30 dnů od data vystavení faktury nebude účtována žádná srážka. V případě vrácení zboží během 31–120 dnů od data vystavení faktury bude účtován poplatek za opětovné naskladnění ve výši 20 % hodnoty zboží (minimální částka 150 CHF/EUR). Veškeré náklady v souvislosti s přepravou zboží zpět budou vyúčtovány odesilateli, nebo odečteny z dobropisu.
h) Srážka při platbě otevřených faktur smí být účtována, pouze pokud společnost HEULE vystavila za vracené díly dobropis.

 

VÝKRESY:
Ke každému objednanému speciálnímu nástroji HEULE bude přiložen výkres sestavení na papíru HEULE. Výkres obsahuje kusovník, ze kterého jsou zřejmé všechny náhradní díly a jejich čísla výrobků. Schvalovací výkresy budou vystaveny pouze v případě platné objednávky. Za schvalovací výkresy bez právoplatné objednávky požaduje společnost HEULE poplatek ve výši min. 150 CHF. Pokud podklady HEULE nelze integrovat do dokumentačního systému koncového spotřebitele, rádi na vlastní náklady vytvoříme odpovídající dokumentaci. Dodatečně vzniklé náklady nebudou započítány do ceny nástroje, nýbrž vykázány zvlášť. Minimální náklady 150 CHF.

 

TESTOVACÍ NÁSTROJE:
Společnost HEULE poskytuje testovací nástroje pro zkušební opracovávání u zákazníka. Testovací nástroj máte právo po uplynutí zkušební doby max. 6 měsíců vrátit oproti dobropisu bez srážek. Před zasláním zpět musí být kompetentnímu ASM (Area Sales Manager / poradce) zaslán formulář/protokol VIF (schvalovací protokol pro zkušební uvedení do provozu) (Vorlage_VIF_Template) a ASM jej musí schválit. Nástroj se musí nacházet v bezvadném stavu. Všechny použité nože musí být vyúčtovány a nelze je vrátit. Poškozené nebo opotřebené díly nelze zaslat zpět oproti dobropisu. Platební lhůta za testovací nástroje bude prodloužena o měsíc. Při vrácení musí být bezpodmínečně přiložen formulář RL1 (návratový list). Testovací nástroj musí být při objednávce příslušně označen. Nebude-li zboží objednáno jako testovací nástroj, společnost HEULE není povinna vystavit dobropis za vratku.
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:
RL1 (návratový list) / VIF (Vorlage_VIF_Template): Extranet HEULE

Ke stažení

General Conditions of Contract and Supply
General Conditions of Contract and Supply
pdf ・ 156,4 KB
AGB_HEULE Germany
AGB_HEULE Germany
pdf ・ 93,8 KB